BỎ QUY ĐỊNH VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THEO MÙA VỤ HOẶC THEO MỘT CÔNG VIỆC NHẤT ĐỊNH CÓ THỜI HẠN DƯỚI 12 THÁNG

Cơ sở pháp lý Bộ luật Lao động 2019 ( có hiệu lực thi hành tờ 01/01/2021) Căn cứ Điều 20 Bộ luật Lao động 2019 thì hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây: a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng...

Xem thêm