ĐIỀU KIỆN KHỞI KIỆN VỤ ÁN DÂN SỰ

Pháp luật Dân sự quy định về thủ tục khởi kiện để đảm bảo cho cá nhân, cơ quan, tổ chức thực hiện quyền khởi kiện. Theo đó, các chủ thể khi thực hiện quyền khởi kiện phải đảm bảo các điều kiện do pháp luật quy định bao gồm: 1. Chủ thể thực hiện...

Xem thêm