VI BẰNG LÀ GÌ? KHI NÀO THÌ ĐƯỢC LẬP VI BẰNG?

Cơ sở pháp lý Nghị định số 08/2020/NĐ-CP quy định về Tổ chức và hoạt....