THẾ NÀO LÀ CÔNG TY MẸ, CÔNG TY CON?

admin
15/11/20
0
159 lượt xem

Cơ sở pháp lý

Luật doanh nghiệp 2014;

Nghị định 108/2018/NĐ-CP.

Công ty được xem là công ty mẹ của các công ty khác nếu đáp ứng một trong các điều kiện sau :

 • Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cố phần phổ thông của công ty đó;
 • Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp  quyết định bổ nhiệm một số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty đó;
 • Có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty đó

Nghĩa vụ của công ty con:

 • Không được đầu tư mua cổ phần, vốn góp vào công ty mẹ;
 • Các công ty con cùng một công ty mẹ không được cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau (tức là việc đồng thời hai doanh nghiệp có sở hữu phần vốn góp, cổ phần của nhau).
 • Các công ty con cùng một công ty mẹ là doanh nghiệp có sở hữu ít nhất 65% vốn nhà nước không được cùng nhau góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác hoặc để thành lập doanh nghiệp mới.

Mối quan hệ giữa công ty mẹ và công ty con:

 • Tùy thuộc vào loại hình pháp lý của công ty con, công ty mẹ thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình với tư cách là thành viên, chủ sở hữu hoặc cổ đông trong quan hệ với công ty con theo quy định tương ứng của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.
 • Hợp đồng, giao dịch và quan hệ khác giữa công ty mẹ và công ty con đều phải được thiết lập và thực hiện độc lập, bình đẳng theo điều kiện áp dụng đối với các chủ thể pháp lý độc lập.
 • Trường hợp công ty mẹ can thiệp ngoài thẩm quyền của chủ sở hữu, thành viên hoặc cổ đông và buộc công ty con phải thực hiện hoạt động kinh doanh trái với thông lệ kinh doanh bình thường hoặc thực hiện hoạt động không sinh lợi mà không đền bù hợp lý trong năm tài chính có liên quan, gây thiệt hại cho công ty con thì công ty mẹ phải chịu trách nhiệm về thiệt hại đó.
 • Người quản lý của công ty mẹ chịu trách nhiệm về việc can thiệp buộc công ty con thực hiện hoạt động kinh doanh quy định tại khoản 3 Điều này phải liên đới cùng công ty mẹ chịu trách nhiệm về các thiệt hại đó.
 • Trường hợp công ty mẹ không đền bù cho công ty con theo quy định tại khoản 3 Điều 190 Luật doanh nghiệp 2014 thì chủ nợ hoặc thành viên, cổ đông có sở hữu ít nhất 1% vốn điều lệ của công ty con có quyền nhân danh chính mình hoặc nhân danh công ty con đòi công ty mẹ đền bù thiệt hại cho công ty con.
 • Trường hợp hoạt động kinh doanh như quy định tại khoản 3 Điều 190 Luật doanh nghiệp 2014 do công ty con thực hiện đem lại lợi ích cho công ty con khác của cùng một công ty mẹ thì công ty con được hưởng lợi đó phải liên đới cùng công ty mẹ hoàn trả khoản lợi được hưởng đó cho công ty con bị thiệt hại.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

???? ????? ??? ????
???????: http://congkhanhluat.vn/
???????: https://www.facebook.com/congkhanhlawfirm/
?????: lienhe@congkhanhluat.vn
???????: 0898.200.234
???????: 33 Truong Chinh Street, Xuan Phu Ward, Hue City, Thua Thien Hue Province, Vietnam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *