MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG XÁC ĐỊNH THỜI HẠN

admin
07/11/20
0
599 lượt xem

Công ty Công Khánh Luật cung cấp mẫu hợp đồng lao động. Là bản hợp đồng thỏa thuận hợp pháp giữa người người lao động (người làm thuê) và sử dụng lao động (Ông chủ).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………., ngày…….. tháng……….. năm……..

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG XÁC ĐỊNH THỜI HẠN

Số: ………………/HĐLĐ

Căn cứ Bộ Luật Lao động năm 2012 và các văn bản pháp luật có liên quan;

Căn cứ khả năng và thỏa thuận của các bên;

Hôm nay, ngày ……. tháng ……. năm …..…. Tại ……………………………………………

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG (BÊN A):

Đại diện Ông/Bà: …………………………………………………………………………

Chức vụ: …………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………………………………………………

Mã số thuế: …………………………………………………………………………

Số tài khoản: …………………………………………………………………………

NGƯỜI LAO ĐỘNG (BÊN B):

Ông/Bà: …………………………………………………………………………

Sinh năm: …………………………………………………………………………

Quốc tịch: …………………………………………………………………………………………

Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………

Số CMTND: …………………………………………………………………………

Số sổ lao động (nếu có): …………………………..………………………………………………..

Hai bên cùng thỏa thuận và thống nhất ký kết Hợp đồng lao động (HĐLĐ) và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Điều khoản chung

Loại Hợp đồng lao động: …………………………………………………………………………

Thời hạn Hợp đồng lao động: ……… tháng

Thời điểm: Từ ngày ….… tháng .….… năm …..….. đến ngày …..… tháng ……… năm ………

Địa điểm làm việc: …………………………………………………………………………

Bộ phận công tác: Phòng ……………….. Chức danh chuyên môn (vị trí công tác): …………………….

Nhiệm vụ công việc bao gồm:

– ………………………………………………………………………………………….

– ………………………………………………………………………………………….

– ………………………………………………………………………………………….- ………………………………………………………………………………………….

Điều 2: Chế độ làm việc

Thời gian làm việc: Từ ngày…..đến ngày…….., trong đó:

– Buổi sáng : …………………………………………………………………

– Buổi chiều: …………………………………………………………………

– Tăng ca:……………………………………………………………..

Thiết bị và công cụ làm việc bảo đảm an toàn Lao động sẽ được Công ty cấp phát tùy theo nhu cầu của công việc.

Điều 3: Quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động

Về nghĩa vụ

a) Thực hiện công việc với sự tận tâm, tận lực, đảm bảo hoàn thành công việc với hiệu quả cao nhất theo sự phân công, điều hành .

b) Hoàn thành công việc được giao và sẵn sàng chấp nhận mọi sự điều động khi có yêu cầu

c) Nắm rõ và chấp hành nghiêm túc kỷ luật lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động, PCCC, văn hóa công ty, nội quy lao động và các chủ trương, chính sách của Công ty.

d) Bồi thường vi phạm và vật chất theo quy chế, nội quy của Công ty và pháp luật Nhà nước quy định.

e) Thực hiện đúng cam kết trong HĐLĐ và các thỏa thuận bằng văn bản khác với Công ty.

f) Đóng các loại bảo hiểm, các khoản thuế…. đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Về Quyền lợi

a) Tiền lương và phụ cấp:

– Mức lương chính: …. VNĐ/tháng.

– Phụ cấp trách nhiệm: ….. VNĐ/tháng

– Phụ cấp hiệu suất công việc: Theo đánh giá của quản lý.

– Lương hiệu quả: Theo quy định của phòng ban, công ty.

– Công tác phí: Tùy từng vị trí, người lao động được hưởng theo quy định của công ty.

– Hình thức trả lương:………………………………

b) Các quyền lợi khác:

– Khen thưởng:………………………………………………………………………………..

– Chế độ nâng lương: ………………………………………………………………………….

– Chế độ nghỉ:……………………………………………………………………………….

– Chế độ Bảo hiểm xã hội theo quy định của nhà nước.

– Các chế độ được hưởng: ………………………………………………………………………

– Thỏa thuận khác: ……………………………………………………………………………

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

Về Nghĩa vụ

a) Thực hiện đầy đủ những điều kiện cần thiết đã cam kết trong Hợp đồng lao động để người lao động đạt hiệu quả công việc cao.

b) Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo Hợp đồng lao động.

Về quyền hạn

a) Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo Hợp đồng .

b) Có quyền chuyển tạm thời lao động, ngừng việc, thay đổi, tạm thời chấm dứt Hợp đồng lao động và áp dụng các biện pháp kỷ luật theo quy định của Pháp luật hiện hành và theo nội quy của Công ty trong thời gian hợp đồng còn giá trị.

c) Tạm hoãn, chấm dứt Hợp đồng, kỷ luật người lao động theo đúng quy định của Pháp luật, và nội quy lao động của Công ty.

d) Có quyền đòi bồi thường, khiếu nại với cơ quan liên đới để bảo vệ quyền lợi của mình nếu người lao động vi phạm Pháp luật hay các điều khoản của hợp đồng này.

Điều 5: Đơn phương chấm dứt hợp đồng

Người sử dụng lao động

Theo quy định tại điều 38 Bộ luật Lao động 2012 thì người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động Người lao động khi có căn cứ phù hợp với quy định pháp luật.

Người lao động

Khi người lao động đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động trước thời hạn phải tuân thủ theo Điều 37 Bộ luật Lao động 2012 và phải dựa trên các căn cứ phù hợp với quy định pháp luật và đúng thời hạn báo trước.

Điều 6: Những thỏa thuận khác

Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu một bên có nhu cầu thay đổi nội dung trong hợp đồng phải báo cho bên kia trước ít nhất …. ngày và ký kết bản Phụ lục hợp đồng theo quy định của Pháp luật. Trong thời gian tiến hành thỏa thuận hai bên vẫn tuân theo hợp đồng lao động đã ký kết.

Người lao động đọc kỹ, hiểu rõ và cam kết thực hiện các điều khoản và quy định ghi tại Hợp đồng lao động.

Điều 7: Điều khoản thi hành

Khi hai bên ký kết Phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của Phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng này.

Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau, Hành chính nhân sự giữ 01 (một) bản, Người lao động giữ 01 (một) bản và có hiệu lực kể từ ngày … tháng … năm 20…

NGƯỜI LAO ĐỘNG                               NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

(Ký, ghi rõ họ tên)                                          (Ký, ghi rõ họ tên)


 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *