MẪU HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

admin
05/11/20
0
254 lượt xem

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

………..…., ngày …….tháng ……năm…….

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

(Số ……../HĐCN)

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014;

Căn cứ Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Các căn cứ khả năng và nhu cầu hai bên;

Hôm nay, tại…………………………………………, hai bên chúng tôi gồm:

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN A)

– Tên doanh nghiệp: …………………………………………………………………………….

– Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: ……….

– Mã số doanh nghiệp: ……………………………………………………………………………

– Người đại diện theo pháp luật: ………………….. Chức vụ: ……………………

– Số điện thoại: …………………………………………………………………………………….

– Số tài khoản:……………… …………. Tại ngân hàng: …………………………..

– Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………….

– Đại diện:…………………………………Chức vụ:……………………………………………….

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN B)

– Ông/Bà………………………………………………………………………………………………..

– Sinh ngày……………………………………………………………………………………

– Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số: ………………………….Cấp ngày: …../ ……./………

Tại …………………………………………………………………………………………………..

– Quốc tịch (đối với người nước ngoài): …………………………………………………….

– Địa chỉ: …………………………………………………………………………….

– Điện thoại: …………………………………………………………………………..

– Email: ………………………………………………………………………………………

Hai bên đồng ý thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo các thỏa thuận sau đây:

Điều 1. Thông tin về thửa đất chuyển nhượng

Quyền sử dụng đất của bên chuyển nhượng đối với thửa đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền trên đất số………………….

Đặc điểm của thửa đất như sau:

– Thửa đất số: ……………………………………………………………………………………….

– Tờ bản đồ số: ………………………………………………………………………………

– Địa chỉ thửa đất: ………………………………………………………………..

– Diện tích: ……………./………m2 (Bằng chữ: …………………………….)

– Hình thức sử dụng:

+ Sử dụng riêng: ………………. m2

+ Sử dụng chung: ……………… m2

– Mục đích sử dụng: …………………………………………………………………………..

– Thời hạn sử dụng: …………………………………………………………………………..

– Nguồn gốc sử dụng: …………………………………………………………………….

Các chỉ tiêu về xây dựng của thửa đất như sau:

– Mật độ xây dựng: ………………………………………………………………………………

– Số tầng cao của công trình xây dựng: …………………………………………………….

– Chiều cao tối đa của công trình xây dựng: ……………………………………………..

– Các chỉ tiêu khác theo quy hoạch được duyệt:…………………………………………..

Nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất:

a) Đất đã có hạ tầng kỹ thuật :………………………………………………………………….

b) Đặc điểm nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất: …………………………………………….

Điều 2. Giá chuyển nhượng

Giá chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: …………..đồng (bằng chữ: đồng Việt Nam).

Trong đó:

– Giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất: ……………………………………………..

– Giá trị chuyển nhượng hạ tầng kỹ thuật: ………………………………………………..

– Giá trị bán/chuyển nhượng nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất hoặc tài sản khác gắn liền với đất:

– Tiền thuế VAT: ……………………………………………………………………………….

Điều 3. Phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán: ………………………………………………………………….

Các thỏa thuận khác: ………………………………………………………………………..

Điều 4. Thời hạn thanh toán.

Điều 5. Bàn giao đất và đăng ký quyền sử dụng đất

Bàn giao quyền sử dụng đất

a) Việc bàn giao quyền sử dụng đất được các bên lập thành biên bản;

b) Bên chuyển nhượng có trách nhiệm bàn giao cho Bên nhận chuyển nhượng các giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất kèm theo quyền sử dụng đất:

– Bản gốc của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

– Bản sao các giấy tờ pháp lý về đất đai: ……………………………………………….

– Các giấy tờ khác theo thỏa thuận: ………………………………………………..

c) Bàn giao trên thực địa: ………………………………………………………

Đăng ký quyền sử dụng đất

a) Bên chuyển nhượng có nghĩa vụ thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật để đăng ký quyền sử dụng đất cho Bên nhận chuyển nhượng tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

b) Trong thời hạn ………. ngày kể từ ngày hợp đồng này được ký kết, Bên chuyển nhượng có trách nhiệm thực hiện đăng ký quyền sử dụng đất cho bên nhận chuyển nhượng tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

c) Bên nhận chuyển nhượng có trách nhiệm phối hợp với Bên chuyển nhượng thực hiện đăng ký quyền sử dụng đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

Thời điểm bàn giao đất trên thực địa ……………………………………………………

Các thỏa thuận khác: ………………………………………………………………………….

Điều 6. Trách nhiệm nộp thuế, lệ phí

Về thuế do Bên ………………………….. nộp

Về phí do Bên …………………………….. nộp

Các thỏa thuận khác: ……………………………………………………………..

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của các bênQuyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng

Quyền của bên chuyển nhượng:

a) Yêu cầu bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thanh toán tiền theo thời hạn và phương thức đã thỏa thuận trong hợp đồng;

b) Yêu cầu bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhận đất theo đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng;

c) Yêu cầu bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất bồi thường thiệt hại do lỗi của bên nhận chuyển nhượng gây ra;

d) Không bàn giao đất khi chưa nhận đủ tiền, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;

đ) Các quyền khác: ………………………………………………………………………..

Nghĩa vụ của bên chuyển nhượng:

a) Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về quyền sử dụng đất và chịu trách nhiệm về thông tin do mình cung cấp;

b) Chuyển giao đất cho bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đủ diện tích, đúng vị trí và tình trạng đất theo thỏa thuận trong hợp đồng;

c) Làm thủ tục đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai và giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên nhận chuyển nhượng, trừ trường hợp bên nhận chuyển nhượng có văn bản đề nghị tự làm thủ tục cấp giấy chứng nhận;

d) Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra;

đ) Thực hiện nghĩa vụ tài chính, thuế với Nhà nước theo quy định của pháp luật;Quyền và nghĩa vụ của bên nhận chuyển nhượng:

Quyền của bên nhận chuyển nhượng:

a) Yêu cầu bên chuyển nhượng cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về quyền sử dụng đất chuyển nhượng;

b) Yêu cầu bên chuyển nhượng làm thủ tục và giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

c) Yêu cầu bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất giao đất đủ diện tích, đúng vị trí và tình trạng đất theo thỏa thuận trong hợp đồng;

d) Yêu cầu bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất bồi thường thiệt hại do lỗi của bên chuyển nhượng gây ra;

đ) Có quyền sử dụng đất kể từ thời điểm nhận bàn giao đất từ bên chuyển nhượng;

Nghĩa vụ của bên nhận chuyển nhượng:

a) Thanh toán tiền cho bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo thời hạn và phương thức thỏa thuận trong hợp đồng;

b) Bảo đảm quyền của bên thứ ba đối với đất chuyển nhượng;

c) Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra;

d) Xây dựng nhà, công trình xây dựng tuân thủ đúng các quy định pháp luật và quy hoạch được duyệt;

e) Các nghĩa vụ khác …………………………………………………………………………….

Điều 8. Các trường hợp miễn trừ trách nhiệm

1………………………………………………………………………………………………………

2………………………………………………………………………………………………………

3.. ………………………………………………………………………………………………………

Điều 9. Phạt vi phạm hợp đồng

Nếu bên nào vi phạm nghĩa vụ hợp đồng thì mức phạt là………………….giá trị hợp đồng.

Điều 10. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng

Các trường hợp chấm dứt hợp đồng:

– ………………………………………………………………………………………………………………..

Các trường hợp hủy bỏ hợp đồng:

– ………………………………………………………………………………………….

  1. Xử lý khi chấm dứt và hủy bỏ hợp đồng.

Điều 11. Giải quyết tranh chấp

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì thống nhất chọn Tòa án hoặc trọng tài giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ………… (hoặc có hiệu lực kể từ ngày được công chứng chứng nhận hoặc được UBND chứng thực đối với trường hợp pháp luật quy định phải công chứng hoặc chứng thực).

Hợp đồng này được lập thành ….. bản và có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ….. bản.

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ người ký và đóng dấu)

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG
(Ký, ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức thì đóng dấu và ghi chức vụ người ký

 


Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

???? ????? ??? ????
???????: https://congkhanhluat.vn/
???????: https://www.facebook.com/congkhanhlawfirm/
?????: lienhe@congkhanhluat.vn
???????: 0898.200.234
???????: 33 Truong Chinh Street, Xuan Phu Ward, Hue City, Thua Thien Hue Province, Vietnam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *