ĐỀ XUẤT XEM XÉT MIỄN HÌNH PHẠT, MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ VỚI NGƯỜI PHẠM TỘI THAM NHŨNG

Leave a Comment

Your email address will not be published. All fields are required.


Các bài viết cùng chủ đề