HOẠT ĐỘNG CHIA VÀ TÁCH DOANH NGHIỆP

admin
02/10/20
0
191 lượt xem

Căn cứ pháp lý

Luật Doanh Nghiệp 2014

Chia doanh nghiệp là việc một doanh nghiệp được chia thành hai hoặc nhiều doanh nghiệp. Luật DN 2014 không quy đnh doanh nghiệp được hình thành do kết quả của việc chia doanh nghiệp phải cùng loại hình với doanh nghiệp bị chia

Tách doanh nghiệp là việc chuyên một phần tài sản và nghĩa vụ của công ty TNHH, CTCP hiện có để thành một hoặc một số công ty TNHH, CTCP. Tương tự như các hoạt động chia doanh nghiệp, Luật DN 2014 không bặt buộc công ty bị tách phải cùng loại hình với công ty được tách. Tách doanh nghiệp sẽ làm hình thành mới một hoặc một số doanh nghiệp nhưng doanh nghiệp bị tách sẽ không bị mất đi.

Đặc điểm của hoạt đng chia và tách doanh nghiệp

Chủ thể: Áp dụng đối với công ty TNHH CTCP

Số lượng: Hoạt động chia và tách doanh nghiệp sẽ làm tăng số lượng chủ thể tham gia thị trường.

Đối với trường hợp chia công ty, sau khi đăng ký hoạt động của các công ty mới, công ty bị chia chấm dứt sự tồn tại. Các công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị chia.

Đối với trường hợp tách công ty, sau khi đăng ký kinh doanh các công ty được thành lập mới từ việc tách ra từ công ty bị tách, công ty bị tách và được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động các nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách.

Sự khác biệt giữa chia và tách doanh nghiệp

Đối với hoạt đông chia công ty: Công ty bị chia sẽ chấm dứt sự tồn tại và công ty mới hình thành.

Đối với hoạt động tách công ty: Công ty bị tách không chấm dứt sự tồn tại dù có một hoặc một số công ty mới hình thành.

Thủ tục thực hiện chia hoặc tách doanh nghiệp

Bước 1

quan quyền quyết định cao nhất trong công ty bị chia hoặc bị tách (đối với công ty TNHH HĐTV hoặc Chtịch công ty; đối với CTCP là ĐHĐCĐ) thông qua quyết định chia hoặc tách công ty theo quy định của Luật DN và Điều lệ của công ty. Quyết định chia hoặc tách công ty phải có các nội dung theo Luật định.

Bước 2

Công ty bị chia hoặc bị tách phải gửi quyết định hoặc tách công ty đến tất cả các chủ nợ và thông báo người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua quyết định.

Bước 3

Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của các công ty mới thành lập thông qua điêu lệ, bầu và bổ nhiệm các chức danh quán lý, điều hành; Tiến hành đăng kí doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Hồ sơ đăng kí phải kèm theo quyết định chia hoặc tách công ty.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

???? ????? ??? ????
???????: http://congkhanhluat.vn/
???????: https://www.facebook.com/congkhanhlawfirm/

?????: lienhe@congkhanhluat.vn
???????: 0898.200.234
???????: 33 Truong Chinh Street, Xuan Phu Ward, Hue City, Thua Thien Hue Province, Vietnam

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *