ĐỒNG PHẠM TRONG VỤ ÁN HÌNH SỰ

Cơ sở pháp lý: Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017 Đồng phạm là trường hợp có hai người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm Phân loại đồng phạm bao gồm người tổ chức, người thực hành, người xúi giục và người giúp sức. Theo đó: “Người tổ...

Xem thêm

ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC HƯỞNG ÁN TREO

Căn cứ Khoản 1 Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định về điều kiện được hưởng án treo: “Khi xử phạt tù không quá 03 năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, nếu xét thấy không cần phải bắt...

Xem thêm