ĐỒNG PHẠM TRONG VỤ ÁN HÌNH SỰ

Cơ sở pháp lý: Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017 Đồng phạm là trường hợp có hai người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm Phân loại đồng phạm bao gồm người tổ chức, người thực hành, người xúi giục và người giúp sức. Theo đó: “Người tổ...

Xem thêm