ĐỀ XUẤT XEM XÉT MIỄN HÌNH PHẠT, MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ VỚI NGƯỜI PHẠM TỘI THAM NHŨNG

Tòa án Nhân dân Tối cao dự thảo Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ Luật Hình Sự về tội phạm tham nhũng, đề xuất các trường hợp được miễn hình phạt, miễn trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội tham nhũng. Theo đó, các trường hợp được...

Xem thêm