• Luật đấu giá tài sản 2016.
  • Nghị định số 62/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu giá tài sản.
  • Thông tư số06/2017/TT-BTP quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản.
  • Thông tư số 45/2017/TT-BTC quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại luật đấu giá tài sản.
  • Thông tư số 48/2017/tt-btc quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.
  • Thông tư số 106/2017/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản, phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản.
  • Thông tư 04/2018/TT-BTP ban hành quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên.
  • Thông tư số 108/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của bộ trưởng bộ tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại luật đấu giá tài sản.