TỔNG HỢP VĂN BẢN PHÁP LUẬT HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA MỘT DỰ ÁN ĐẦU TƯ

admin
11/08/20
0
136 lượt xem

CÔNG KHÁNH LUẬT giới thiệu tài liệu: “TỔNG HỢP VĂN BẢN PHÁP LUẬT HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA MỘT DỰ ÁN ĐẦU TƯ và chia sẽ tài liệu này cho mục đích nghiên cứu, học tập, không nhằm mục đích thương mại và các mục đích bất hợp pháp khác.

Trân trọng./.

Tài liệu bao gồm:

 1. Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/06/2012

 2. Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 ngày 29/06/2001

 3. Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014

 4. Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014

 5. Luật Phòng cháy, chữa cháy sửa đổi số 40/2013/QH13 ngày 22/11/2013

 6. Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 của Chính phủ Về thoát nước và xử lý nước thải

 7. Nghị định 36/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường

 8. Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ Quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

 9. Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 của Chính phủ Về quản lý chất thải và phế liệu

 10. Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

 11. Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 của Chính phủ Về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

 12. Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ Hướng dẫn Luật tài nguyên nước

Truy cập vào link tài liệu: CKL TONG HOP VAN BAN PHAP LUAT HUONG DAN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *