ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG

1. Điều kiện chuyển nhượng văn phòng công chứng Căn cứ Điều 29 Luật công chứng 2014, Văn phòng công chứng được chuyển nhượng cho các công chứng viên khác phải đáp ứng các điều kiện sau: – Văn phòng công chứng chỉ được chuyển nhượng khi đã hoạt động công chứng được ít nhất là 02 năm....

Xem thêm