PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP QUY ĐỊNH THẾ NÀO VỀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CỦA TỔ CHỨC?

Cơ sở pháp lý Luật doanh nghiệp 2020 (có hiệu lực từ 01/01/2021) Pháp luật doanh nghiệp quy định thế nào về người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty là tổ chức? Người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông...

Xem thêm

THẾ NÀO LÀ NGƯỜI THÀNH LẬP, NGƯỜI QUẢN LÝ, NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP?

Cơ sở pháp lý Luật doanh nghiệp 2020 (có hiệu lực từ 01/01/2021) 1. Người thành lập doanh nghiệp là cá nhân, tổ chức thành lập hoặc góp vốn để thành lập doanh nghiệp. 2. Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý doanh nghiệp tư nhân và người quản lý công ty, bao gồm chủ...

Xem thêm