MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ MẶT BẰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc   HỢP ĐỒNG THUÊ MẶT BẰNG Số:…/HĐTMB Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015 Căn cứ khả năng và nhu cầu các bên; Hôm nay, ngày… tháng… năm…, tại….., chúng tôi gồm có: BÊN CHO THUÊ MẶT BẰNG (BÊN A) Họ...

Xem thêm

MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _______________________   HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA (Số:…………/HĐMB) – Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 và các văn bản pháp luật liên quan; – Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005 và...

Xem thêm