THỦ TỤC ĐĂNG KÍ HỢP TÁC XÃ

Cơ sở pháp lý Luật doanh nghiệp 2014; Luật hợp tác xã 2012. Thủ tục thành lập hợp tác xã 1. Hồ sơ đăng kí hợp tác xã bao gồm tài những gì? Theo quy định pháp luật hiện hành, đại diện hợp pháp của hợp tác xã chuẩn bị hồ sơ đăng kí hợp...

Xem thêm